فناوری «آفساید خودکار» در جام جهانی چگونه کار خواهد کرد؟

دو مدیر ارشد فیفا نحوه اجرای آفساید خودکار را توضیح دادند که قرار است در جام جهانی مورد استفاده قرار گیرد. به نقل از ساکرنت،…

ادامه مطلب فناوری «آفساید خودکار» در جام جهانی چگونه کار خواهد کرد؟