احسان حدادی در مسابقات قهرمانی کشور، پرتابی کمتر از ۶۰ متر را ثبت کرد. روز نخست مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور در بخش مردان برگزار شد.   احسان حدادی در ماده پرتاب دیسک شرکت کرد و رکوردی کمتر از ۶۰ متر ثبت کرد.   او با ثبت رکورد ۵۹.۸۱ متر در […]