بر اساس گزارش آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ، آزمایش والنتینا کامینسکا اسکی باز اوکراینی مثبت شد. به نقل از تایمز، بازی های المپیک زمستانی پکن دومین مورد دوپینگ خود را اعلام کرد. به گزارش آژانس بین المللی مبارزه با دوپینگ،  آزمایش  والنتینا کامینسکا، اسکی باز اوکراینی مثبت شد. این […]