دیووک اوریگی، ستاره اغلب نیمکت نشین لیورپول یک بار دیگر در دقایق پایانی به داد یورگن کلوپ رسید. لیورپول تا دقیقه 94 برای باز کردن دروازه ولورهمپتون صبر کرد و در نهایت این دیووک اوریگی بود که ضربه نهایی را وارد کرد. با این پیروزی، لیورپول در جدول بالاتر از […]