موعود بنیادی‌فر مهمتر از دلار سی تومانی!

فضای مجازی همچنان تحت تأثیر صحنه مشکوک به پنالتی دقیقه 87 و خطای فرجی به روی رودی ژستد مهاجم استقلال است.  بحث و جدل بر…

ادامه مطلب موعود بنیادی‌فر مهمتر از دلار سی تومانی!