نگرانی توخل؛ خرید بزرگ چلسی در تیررس انتقادات

فرم نامطلوب روملو لوکاکو در این فصل باعث نگرانی توماس توخل و باشگاه چلسی شده است.  پس از سپری کردن دو فصل موفق در اینتر،…

ادامه مطلب نگرانی توخل؛ خرید بزرگ چلسی در تیررس انتقادات