فضای مجازی همچنان تحت تأثیر صحنه مشکوک به پنالتی دقیقه 87 و خطای فرجی به روی رودی ژستد مهاجم استقلال است.  بحث و جدل بر سر صحنه خطای فرشاد فرجی به روی رودی ژستد در دقیقه 87 شهرآورد روز گذشته همچنان ادامه دارد. استقلالی ها شدیدترین اعتراضات را انجام داده […]