تیم دوچرخه سواری زنان ایران در ماده تایم تریل تیمی قهرمانی جاده آسیا، مدال برنز گرفت.  در ادامه نخستین روز مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا که در تاجیکستان در حال برگزاری است، ایران در بخش تایم تریل تیمی بانوان هم صاحب مدال شد. چهار تیم ازبکستان، قزاقستان، ایران و […]

ایران در تایم تریل تیمی دوچرخه‌سواری جاده قهرمانی آسیا مدال برنز گرفت. در نخستین روز مسابقات دوچرخه‌سواری جاده قهرمانی آسیا، نمایندگان ایران در تایم تریل تیمی به رقابت پرداختند که مدال برنز گرفتند. تیم ایران با ترکیب میرصمد پورسیدی، بهنام آرین، محمد اسماعیل چایچی و محمد گنج خانلو به رقابت پرداخت […]