دوچرخه‌سواری زنان ایران برنز قهرمانی آسیا گرفت

تیم دوچرخه سواری زنان ایران در ماده تایم تریل تیمی قهرمانی جاده آسیا، مدال برنز گرفت.  در ادامه نخستین روز مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی…

ادامه مطلب دوچرخه‌سواری زنان ایران برنز قهرمانی آسیا گرفت

مدال برنز دوچرخه‌سواری ایران در قهرمانی آسیا

ایران در تایم تریل تیمی دوچرخه‌سواری جاده قهرمانی آسیا مدال برنز گرفت. در نخستین روز مسابقات دوچرخه‌سواری جاده قهرمانی آسیا، نمایندگان ایران در تایم تریل…

ادامه مطلب مدال برنز دوچرخه‌سواری ایران در قهرمانی آسیا