زبیر نیک نفس در هفته های اخیر عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشته و رضایت کادرفنی را جلب کرده است.  ثبت آمار یک پاس گل، 5 پاس کلیدی، 5 عملکرد دفاعی موفق، 121 پاس و کسب نمره 7.9، خلاصه تأثیرگذاری زبیر نیک نفس در دیدار برابر نود ارومیه […]