گوریل قزاقستان، رقیب جدید سجاد غریبی معروف به هالک ایرانی

گوریل قزاق در ویدئویی خطاب به سجاد غریبی گفت: هالک واقعی من هستم، تو و مارتین بزدل هستید، بیا باهم مبارزه کنیم!» بعد از لغو…

ادامه مطلب گوریل قزاقستان، رقیب جدید سجاد غریبی معروف به هالک ایرانی