AFC به رای کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ورود می‌کند؟

کنفدراسیون فوتبال آسیا با ورود احتمالی به رای پرابهام کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال می‌تواند تا پیش از جلسه هیات رئیسه با موضوع عزل عزیزی خادم،…

ادامه مطلب AFC به رای کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ورود می‌کند؟